WYSIWYG Web Builder
OPŁATY
Opłata konferencyjna - 100 zł.
Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
- udział w sesjach konferencyjnych,
- szczegółowy program,
- certyfikat uczestnictwa,
- poczęstunek

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
- rejestracja uczestników,
- wpłata na konto do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dane do przelewu:
"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645
NlP 6772252176 REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Tytuł przelewu: Opłata konferencyjna
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

„Idea  poMOC-opieka paliatywna w pediatrii”


Postanowienia Ogólne

§1 Słownik definicji
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:
1. Konferencja - wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, społecznym, edukacyjnym, dydaktycznym, organizowana przez „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci.
2. Uczestnictwo w konferencji - odpłatne umożliwienie udziału w części naukowo-szkoleniowej, dydaktycznej, edukacyjnej.
3. Uczestnik konferencji - osoba, która dokonała rejestracji, wniosła opłatę oraz potwierdziła swoją obecność w punkcie rejestracji podczas imprezy.
4. Pakiet konferencyjny - pakiet świadczeń na rzecz uczestnika imprezy.
5. Umowa uczestnictwa w imprezie - umowa zawarta z uczestnikiem na udział w imprezie, korzystanie z pakietu konferencyjnego, której integralną częścią jest niniejszy regulamin.
6. Organizator - „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
7. Aktualne informacje o Konferencji - Organizator informuje, iż wszelkie aktualne dane dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej www.nzoz.almaspei.pl/konferencja  lub pod nr telefonu +48 500 370 807
8. Przepisy prawne - przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy porozumień, konwencji i umów, jakich jest sygnatariuszem. 

I.
Zasady udziału w Imprezie

§2 Warunki uczestnictwa w Imprezie
Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 
a) rejestracja uczestnictwa w Konferencji,
b) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
c) potwierdzenie swojego uczestnictwa w recepcji Konferencji. 

§3 Sposoby i warunki rejestracji 
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Imprezie może dokonać rejestracji poprzez:
a. rejestrację poprzez Formularz Rejestracyjny zamieszczony na stronie http://nzoz.almaspei.pl/konferencja/rejestracja.html
2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych, oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Dokonanie wpłaty jest tożsame z zaakceptowaniem warunków świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie został należycie powiadomiony o zmianach w Konferencji, jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym uniemożliwiały z nim kontakt.
4. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji nadesłanej w formie faksu lub  e-maila, jeśli w zgłoszeniu będzie brakowało niezbędnych danych wymienionych w przypisie 3. i 4. lub będą one nieczytelne. Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z osobą zgłaszającą uczestnictwo celem uzupełnienia danych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Imprezę w każdym czasie bez podania przyczyny.

§4 Wnoszenie opłat za uczestnictwo
1. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:
a) przelewu bankowego,
b) przelewu pocztowego,
2. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Konferencji
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika lub Konferencji. 
4. Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator Konferencji wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto Organizatora.
5. W ramach wnoszonej opłaty Uczestnikowi przysługuje prawo do pakietu konferencyjnego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu pakietu konferencyjnego oraz wprowadzania zmian w planie Konferencji.

§5 Materiały informacyjne, sposób komunikacji
1. Wszelkie materiały drukowane, w tym plakaty, ulotki i e-maile dotyczące Konferencji, oraz inne formy kontaktu mają jedynie charakter informacyjny - zawarte w nich informacje mogą ulec zmianie i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§6 Zmiany w ramach Imprezy
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Konferencji. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
a) pakietu konferencyjnego, 
b) planu merytorycznego Konferencji.
2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników z zastrzeżeniem §4. 
3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
a) wysłanie informacji e-mailem lub 
b) zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Imprezy.
4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.

§ 7 Odwołanie Konferencji
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników.
3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
a) wysłanie informacji e-mailem lub 
b) zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Imprezy.
4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
5. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Uczestnictwo ciągu 30 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu konferencji. 

§8 Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. 
2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji musi być dokonana w formie pisemnej (poczta, e-mail, faks).
3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji. 
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika, jeśli nie wnikała ona ze zmian określonych w §6 lub §7, Organizator pobierze 20-procentową opłatę manipulacyjną, którą ma prawo potrącić z wniesionych przez Uczestnika środków.
5. W przypadku jeśli rezygnacja Uczestnika nastąpiła na mniej niż 14 dni przed Konferencją Organizator nie zwraca wniesionych opłat.

§9 Zasady organizacyjne podczas Konferencji
1. Poniższe zasady dotyczą zachowania się Uczestników w trakcie trwania Konferencji, w tym również odpłatnych imprez towarzyszących nieobjętych pakietem konferencyjnym.
2. W trakcie udziału w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do:
a) stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora,
b) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu
Imprezy, imprez towarzyszących
c) palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i stosownie oznakowanych,
d) stosowania się do zakazu uczestnictwa w Imprezie pod wpływem środków lub leków odurzających, 
e) zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w Imprezie i miejscu zakwaterowania innym osobom,
f) stosowania się do całkowitego zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zapisu treści konferencji, chyba że otrzymał stosowną pisemną zgodę Organizatora,
g) stosowania się do przestrzegania praw autorskich wykładowców,
h) posiadania i noszenia w widocznym miejscu identyfikatora w trakcie trwania Imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konferencji Uczestników naruszających zasady zachowania określone w pkt 2. 
4. Uczestnik usunięty z Konferencji zgodnie z pkt 3. traci prawo do kontynuowania uczestnictwa w Konferencji bez odszkodowania, a wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Imprezy.
7. Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do:
a) usunięcia z Konferencji Uczestników nieposiadających identyfikatorów, 
8. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracowników Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników.
9. Uczestnik obecny na Konferencji ma prawo do certyfikatu uczestnictwa. Są one wydawane na zakończenie Imprezy. Organizator nie ma obowiązku dosyłania certyfikatów pocztą po Konferencji. 
10. W stosunku do Uczestników mogą być wydawane poświadczenia otrzymania punktów edukacyjnych lub innych uprawnień zawodowych nadawanych na podstawie odrębnych przepisów.


§10 Reklamacje 
1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. 
2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

§12 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora.
5. Konferencja organizowana na podstawie niniejszego regulaminu ma charakter zamknięty i nie stanowi imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej http://nzoz.almaspei.pl/konferencja Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.
7. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie prowadzona na adres/dane teleadresowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym. 
8. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.
10. Domniemywa się, iż list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi adres Uczestnika jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od dnia nadania. 
11. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.
                                                                                Kraków, 1 marca 2018 r.